VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Colloquium Santander: ‘koesteren van emoties, zo promoot je volkssporten’.

Op 25 augustus vond in Santander (Cantabrië, Spanje) de algemene vergadering plaats van de European Traditional Sports and Games Association (ETSGA).Op de algemene vergadering werden liefst zes nieuwe organisaties aanvaard als lid. Daaronder twee verenigingen uit Tsjechië en één uit Kroatië. Deze doorbraak naar het Oosten van Europa is zeker mee te wijten aan het Europese SETS-project dat onder de leiding van VlaS werd gerealiseerd. De drie andere nieuwelingen zijn afkomstig uit Spanje.

Gastheer voor de vergadering was de Federación Cántabra de Bolos, dit ter gelegenheid van hun 75ste verjaardag. In hetzelfde kader organiseerde de federatie op 24 augustus een colloquium. Dit internationaal colloquium, onder de titel ‘Kegelen en volkssporten: koesteren van emoties, bestendigen van een cultuur’ kon rekenen op een ruime belangstelling. Het was een gevuld programma waarin de sprekers vooral dieper ingingen op mogelijke strategieën voor de promotie en het vrijwaren van de traditionele spelcultuur. Daarbij werd vaak uitgegaan van eigen ervaringen, wat het interessant maakte voor de toehoorders waarvan de meesten zelf in de praktijk staan.

Wereldfestival traditionele sporten Jakarta

Jakarta - World Sport for All Games.
Het was een druk weekend voor onze VlaS-KNBBW-delegatie in Jakarta. De festivalwip was op zondag een echte publiekstrekker bij de lokale bevolking.  Van 11 tot 17.30 was er continu belangstelling het staande wip schieten. Een driehonderdtal mensen- jong en oud - hebben er kennisgemaakt met het staande wipschieten. Ook werd onze delegatie door enkele lokale media voor de lens gehaald om een woordje uitleg te geven.  Onder andere de Franse pers kwam langs en CNN Indonesië.  Kira, Nancy, Linda, Guido, Marc en Bram hadden handen vol met het initiëren van de festivalwip aan Zuid-Afrikanen, Indonesiers, Chinezen, Indiers, Zuid-Koreanen en Portugezen ... . Tegelijk konden ze ook hun ogen de kost geven.  Shows allerhande maar ook traditionele sporten uit andere delen van de wereld.  Sommige totaal nieuw, anderen bekend.  Zo konden ze ook touwtrekkers aan het werk zien en contacten leggen met pagschutters uit Zuid-Afrika.  De Zuid-Afrikanen waren enorm enthousiast en willen nieuwe ontmoetingen plannen.
Voor foto's van de initiaties op de festivalwip klik hier. Voor foto's van de gehele trip naar de WSFAG in Jakarta klik hier.

IMG 0920

VlaS-coördinator netwerkt op EU Sport Forum

Den Haag, maart 2016

In Den Haag kwamen in maart heel wat Europese sportmanagers bijeen. De verantwoordelijken van alle sportprojecten met Europese subsidies waren uitgenodigd. VlaS was aanwezig om te netwerken. Onder andere het nieuwe EU-project voor de oprichting van een platform voor traditionele sporten komt hieruit voort. Maar hebben ook heel wat presentaties over sportbeleid gevolgd. Zo kwamen onder meer de hot topics ‘integratie van migranten door middel van sport’ en ‘goed bestuur bij sportfederaties’ aan bod. Zelf stelden we het SETS-project voor, net zoals Kavala, Figest en Tafisa hun traditionele sporten-projecten voorstelden. In de aparte zaal, onder leiding van Roland Farkas (EU Sport) en Dieter Braekeveld (internationaal sportbeleid België), mochten we op heel wat belangstelling rekenen. Ondergetekende had als taak de resultaten van het project toe te lichten en nam van de gelegenheid gebruik om vooral de aanbevelingen te belichten die we met het SETS-project formuleerden aan de Europese Commissie zoals bijvoorbeeld:
• We vragen aan de EU om een Europese structuur te ondersteunen die als doel heeft traditionele sporten te inventariseren en te bevorderen
• We vragen de EU om een Europese Dag van de traditionele sporten te creëren (bijvoorbeeld tijdens de ‘European Week of Sports’).
• We vragen de EU om alle EU-landen aan te raden om het promoten van traditionele sporten op te nemen in hun sportbeleid.
EU Sport Forum Den Haag 2016 plenaire zitting klein

Lees meer: VlaS-coördinator netwerkt op EU Sport Forum

Internationaal festival stopschieten in Kroatië

Buzet (HR), 8-9 april 2016

Vrijdag werd een open conferentie gehouden over stopschieten. Meer bepaald over de Kroatische versie - ‘pljočke’ genoemd – maar ook over andere gelijkaardige vormen van schijfwerpen. Zaterdag volgde dan een internationale pljočke-wedstrijd tussen Kroatië en Slovenië. Tegelijk werden initiaties verzorgd in andere stopschiet-varianten van Portugal, Spanje, Slovenië, Italië, Istrië, Bosnië. Deze eerste internationale manifestatie werd georganiseerd door de IPS (Istrische Pljočke Association). Ter gelegenheid van dit internationaal treffen konden de gastheren trots meedelen dat ‘pljočke’ officieel werd toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de republiek Kroatië.

Buzet 01

VlaS is partner in nieuw EU-project Tafisa

‘European Traditional Sports Platform’

In de oproep 2016 van de Sportsectie van de Europese Commissie is opnieuw het thema ‘European traditionals sports and games’ weerhouden. VlaS wou graag opnieuw een project (cfr SETS) indienen maar moest hiervan afzien vanwege een tekort aan personeelskracht om het lijvige aanvraagdossier tijdig op te maken. Na overleg met de andere leiders van Europese projecten rond traditionele sporten is er alvast één nieuw project opgestart. VlaS zal hier niet als leider maar als voorname partner fungeren. Dit zal aldus heel wat minder tijd en energie van ons secretariaat opslorpen.
Tafisa (The Association For International Sport for All), met hoofdzetel in Duitsland, zal het project leiden. De andere partners zijn: ETSGA, Figest, Kavala, Gerlev, Sportfryslan. De titel van het nieuwe project is: ‘Europees Platform voor traditionele sporten en spelen’.

Doel: De opmaak van een stand van zaken van de organisatie en beoefening van traditionele sporten in Europa. Het creëren van een Europees platform dat hun actieve voortbestaan moet verzekeren.
VlaS coördineert hier het in kaart brengen van de traditionele sporten in Europa: welke onderzoeken zijn er gedaan, welke beleid wordt er gevoerd, waaruit bestaat de huidige actieve beoefening?
Het project duurt het ganse jaar 2017 en begint met een startmeeting in Rome, gaat verder met heel wat werkvergaderingen die verder gezet worden op een opvolgingsmeeting in Berlijn en eindigt met een voorstelling van de resultaten en hopelijk ook de presentatie van het nieuwe Europees Traditionele Sporten Platform in december in Brussel.
De aanvraag voor een subsidie van 60.000 euro is door Tafisa ingediend in overleg met VlaS op 12 mei 2016 en het is nu wachten tot in de maand oktober voor een eventueel groen licht.

tafisa logo

VlaS-coördinator bezoekt GAA-centrum in Dublin

Dublin, 27-29 januari 2016

Als projectleider van het Europees project SETS ontving VlaS een uitnodiging om deel uit te maken van adviescommissie voor een ander, groter Europees project. In dat kader bezocht ondergetekende reeds een bijeenkomst in Bilbao, het centrum van diverse Baskische vormen van kaatsen. Eind januari ging een tweede vergadering door in Dublin in het centrum van de Ierse (Gaëlic) sporten.

De Ierse identiteit wordt er niet alleen met de taal maar vooral ook met de Ierse sporten verbonden. Letterlijk elke gemeente, elk gehucht heeft er zijn GAA-club (nu 2.700). De grote publieke opkomst naar het Croke Park heeft de GAA niet alleen voor eigen succes gebruikt. In 1925 besliste de toenmalige voorzitter William Clifford om tien procent van alle inkomgelden – via een fonds - te besteden aan de aankoop van sportterreinen en –lokalen voor kleine GAA-clubs. Toen kort daarna plaatselijke overheden ‘Provincial Councils’ beslisten om leningen toe te staan aan zelfs heel kleine parochieclubs is de werking van de GAA-clubs steeds belangrijker geworden. De clubs zijn alom tegenwoordig in het lokale gemeenschapsleven en hun Ierse sporten bereiken alle jeugd via lagere en middelbare scholen.

De verbondenheid met de lokale gemeenschap is voor de spelers zeer belangrijk. Dit blijkt onder meer uit volgend citaat (eigen vertaling):
‘De lokale club was de kroon op mijn hurling leven. Alle buren en vrienden, de mensen met wie ik opgroeide en de kinderen na mij waren er verbonden met een gemeenschap doel.'

Replay2 kopie

VlaS wellicht partner in nieuw EU-project 2017

De Unit Sport van de Europese Commissie nam het initiatief voor een vergadering op 14 januari 2016 in Brussel. Volgende personen namen deel:
• Yves Le Lostecque, hoofd van de Unit Sport
• Roland Farkas, beleidsmedewerker bij Sport Unit
• Guy Jaouen (FRA), voorzitter ETSGA
• Wolfgang Baumann (GER), voorzitter Tafisa - vertegenwoordiger project 'Recall'
• Vasiliki Ypsilanti (GRE), directeur Dimofelia Kavala - project 'Europa is our playground’
• Hein Comeyne (BEL), directeur VlaS - vertegenwoordiger project 'sets'
De vertegenwoordigers van deze vier Europese projecten ter bevordering van traditionele sporten waren uitgenodigd om de toekomst van traditionele sporten in Europa te bespreken. De voorzitter van de European Traditional Sports and Games Association (www.jugaje.com) werd ook uitgenodigd.
Deze bijeenkomst had niets te maken met de nieuwe oproep voor TSG-projecten (TSG=Traditional Sports and Games) die kunnen ingediend worden op 12 mei 2016. Het onderwerp van de bijeenkomst was ‘de toekomst van de traditionele sport in Europa bespreken’. Zo’n initiatief overtuigt ons van de positieve instelling van de Europese commissie tegenover traditionele en regionale sporten en spelen.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft Tafisa (www.tafisa.net) het initiatief genomen om voorbereidingen te starten voor een nieuw TSG-project in het kader van recente oproep voor 'kleine samenwerkingsverbanden'. Het doel van dit project is om verdere Europese samenwerking voor te bereiden in de vorm van een soort van TSG-platform. VlaS zal aan dit project meewerken als een actief partner.
(HC)

TSGmeetingBrussels14jan16

Subcategorieën