VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

PC Oost VlaS: Niet erkend? Geen subsidies!

Het nieuwe “Provinciaal reglement betreffende de erkenning van bovenlokale sportverenigingen”  zegt expliciet dat provinciale afdelingen moeten deel uitmaken of aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie (volgens het decreet “Sport voor Allen”). In het subsidiëringsreglement staat dan weer dat bovenlokale sportverenigingen moeten erkend zijn door het provinciebestuur om in aanmerking te komen voor subsidies.

 

In afwachting dat VlaS erkend wordt als Vlaamse sportfederatie, blijven de Oost-Vlaamse traditionele sporters dus in de kou staan…

 

 

 

Met de steun van:oost-vlaanderen

 

Traditionele sporten niet op sporttakkenlijst

Limburgse traditionele sporten ontbreken op de provinciale sporttakkenlijst

De provincie Limburg keurde - naar aanleiding van het Vlaams sportdecreet - een nieuw erkennings- en subsidiëringsreglement goed. Hoewel het nieuwe decreet "Sport voor allen" heet, komen voor subsidiëring alleen nog die sporten in aanmerking die op de nieuwe Limburgse sporttakkenlijst staan. De traditionele sporten staan echter niet op deze lijst en vallen dus naast de boot.

Het Provinciaal Comité Limburg en de overkoepelende vzw Vlaamse Traditionele Sporten( VlaS) richtten een schrijven aan de provincie om deze situatie recht te zetten. Zij trekken daarbij nogmaals de aandacht op de rijke verscheidenheid aan traditionele sporten in deze provincie, die jaarlijks gastheer is van een van de Vlaamse hoogtepunten van traditionele sporten, het evenement Limburg Mikt.  

 

logo_limburg.jpg

Vlaams-Brabant: steun geminimaliseerd

Steun traditionele sporten geminimaliseerd

Volgens het nieuwe Vlaams-Brabantse subsidiereglement heeft de sportieve vrijetijdsbesteding slechts 1/10de van de waarde van andere sporten.

Eén tiende is de waardering die de provincie geeft aan traditionele sporten als wipschieten, krulbollen, kegelen en andere. Daar waar de basissubsidie 25 % van het totale budget uitmaakt wordt er maar één verdeelpunt gegeven aan federaties waarvan de sporttak behoort tot een vrijetijdscluster voor de sportieve vrijetijdsbesteding en tien punten aan andere sportfederaties.

Dit negatieve beleid trek een streep door de promotie-inspanningen van het Provinciaal Comité Brabant VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten). Zij zien immers geen verschil tussen hun traditionele sporten en meer populaire sporttakken. Samen met het Provinciaal Comité protesteert de Vlaamse koepelorganisatie VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten vzw) dan ook uitdrukkelijk tegen deze vernederende en discriminerende subsidieregeling en vraagt het de provincie Vlaams Brabant dit reglement te herzien.

 

Met de steun van: vlaamsbrabant.jpg

 

Oproep aan alle VlaS-clubs:

 Sluit aan bij uw gemeentelijke sportraad!

VlaS is al langer een pleitbezorger voor het onderhouden van een goede relatie tussen uw gemeente en uw sportclub. Aansluiten bij de gemeentelijke sportraad is een eerste stap.

Dat is niet alleen goed voor de relatie met uw gemeentebestuur, het biedt ook mogelijkheden om:

  • - subsidies te verkrijgen via het gemeentelijk subsidiereglement
  • - uw club meer bekendheid te geven
  • - kostenvergoedingen te krijgen
  • - logistieke of materiële steun te bekomen
  • - beroep te doen op allerlei vormen van dienstverlening door de gemeente

Meer weten? Bekijk dan online de VlaS-presentatie zoals die getoond werd op de huldigingen van de Orde van Verdienste 2008. Als u deze presentatie wil downloaden moet u eerst even een (gratis) account aanmaken bij Slideshare.

VlaS is verhuisd!

  persojan09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het secretariaat van VlaS verhuisde in het nieuwe jaar meteen naar een nieuwe locatie. Die was niet eens zo ver van de oude: er werd in hetzelfde gebouw één lokaal opgeschoven en een bijkomend lokaal in gebruik genomen.
Dit bijkomend lokaal geeft ons de ruimte om de toename van het aantal VlaS-activiteiten en de ambities van het Opleidingscentrum Traditionele Sporten (OTS) op te vangen. Op de foto ziet u onze tijdelijk tot vijf personen gegroeide personeelsploeg met bovenaan Inge, Nini en Tine, onderaan Hein. 

 

Nieuwe medewerkster VlaS

  fotoinge

Op 5 januari startte een nieuwe medewerkster op het secretariaat: Inge Calliauw.

Inge is 23 jaar oud, afkomstig uit Zedelgem en behaalde in juni 2008 het diploma ‘Bachelor in het Bedrijfsmanagement, optie Sportmanagement' aan de KHBO in Brugge. Voordien studeerde ze al 2 jaar Grafische Vormgeving aan de Hogeschool Gent.

 

De keuze voor deze twee richtingen lag volledig in de lijn van haar interesses: sport en creativiteit. Haar grootste hobby is volleybal, zowel actief als passief. Ze speelt zelf ondertussen al 14 jaar en richtte in haar club een webstek op die ze jarenlang verzorgde.  Daarnaast volgt ze - naast topvolleybal - ook de actualiteit van heel wat andere sporten. De rest van haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met tekenen en het ontwerpen van allerhande zaken zoals agenda's, kalenders, fotoalbums,...

Inge gaat zich op het VlaS secretariaat vooral bezighouden met de boekhouding maar ook algemeen secretariaatswerk doen.