VlaS - Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Bescherming afgevaardigden KNBBW

In de VlaS-polis is sinds dit jaar een extra clausule opgenomen. Er waren vragen gerezen van schutters over eventuele schade tijdens de controle van hun bogen. De trekkracht mag volgens de regels van de KNBBW niet meer dan 70 pond bedragen. Afgevaardigden van de KNBBW zijn gemachtigd om controles uit te voeren. De KNBBW beschikt over vijf geijkte en gecertificeerde gewichten van 70 pond en vijf van 45 pond (deze laatste voor maximum trekkracht voor het schieten met hulpmiddelen). Wie zou echter de schade aan een boog vergoeden wanneer bij deze tijdens het meten beschadigd raakt? Zo’n competitieboog kost algauw duizendvijfhonderd euro. Als je weet dat er zo’n vijfhonderd bogen per jaar gecontroleerd worden, is het niet onmogelijk dat er schade ontstaat.

trekkracht meten bogen pyfferoen nov18

‘Etienne Pyfferoen demonstreert het meten van de trekkracht.’

Als de afgevaardigde van de bond de boog van een schutter hanteert voor controle van de trekkracht, dan is er sprake van ‘toevertrouwd goed’. Bij toevertrouwd goed wordt steeds verwacht dat dit goed in dezelfde toestand teruggegeven wordt. In dit geval wordt de boog van een schutter toevertrouwd aan de controleur naar aanleiding van zijn inschrijving voor een wedstrijd. De wipschuttersbond voorziet voor haar wedstrijden in haar reglementen een maximum trekkracht van de bogen.
In de VlaS-polis is dekking van toevertrouwd goed voorzien tot een maximum van 12.500 euro per schadegeval en met een franchise van 123,95 euro. De KNBBW kan hier, als opdrachtgever van de testen, de franchise op zich nemen. Het is voor de KNBBW immers van groot belang dat zij haar afgevaardigden en de schutters kan gerust stellen dat eventuele schade als gevolg van de testen vergoed kan worden.
Volgende clausule is toegevoegd aan de ongevallenpolis VlaS:
“Indien een afgevaardigde van de staande wip bond KNBBW bij de controle van de trekkracht van een boog schade veroorzaakt aan de boog van een deelnemer is deze gedekt onder de waarborg toevertrouwd goed. De dekking is verworven voor zover er geen manipulaties/aanpassingen aan de boog gebeuren door de afgevaardigde. Het testen zelf is verzekerd.“ (HC)